Strongbow Dâu Đỏ Thùng 24 Lon Cao 330ml – Không Lạnh

Mô tả:

Strongbow Red Berries – dâu đỏ mang đến màu hồng đặc trưng với một hương vị cầu kỳ từ các loại dâu đỏ kết hợp với vị chua chua từ táo.

Thông tin thêm

Strongbow Cider, a drink from Europe with impressive fermenting process from apple with 4.5% acl and various flavors, will excite your chilling occasions.

Strongbow Red Berries is a modern cider flavour with an exciting explosion of tangy mixed berries, refreshing subtle lemon notes and a crisp apple finish.

http://drinkies.vn/wp-content/uploads/2021/09/strongbow20dc3a2u20c490e1bb8f20thc3b9ng202420lon20cao20330ml20-20khc3b4ng20le1baa1nh.html